Sertifikācija

Sertifikācija

SERTIFIKĀCIJA

Dokumenti iesniedzami Sertifikācijas komisijai trīs mēnešus pirms sertifikācijas.

1.1  iesniegumu Sertifikācijas komisijas priekšsēdim (1. pielikums);

1.2  augstākās medicīniskās izglītības apliecinošu diploma kopiju;

1.3  CV (3.pielikums)

1.4  dokumentu oriģinālus par papildus kvalifikāciju uzrādot un tos vai to kopijas iesniedzot;

1.5  dokumentu oriģinālus uzrādot un tos vai to kopijas iesniedzot atbilstoši resertifikācijas programmai (4.pielikums)

1.6  ja nepieciešams, izziņu par valsts valodas prasmi atbilstoši likumam „Par valsts valodu”;

1.7  ja atskaites laika periodā izieta rezidentūra specialitātē, tad nepieciešama tās vadītāja atsauksme par sertificējamās personas darba apjomu un profesionālo sagatavotību rezidentūras laikā;

1.8 sertifikācijas lapa (Sertifikācijas lapa)

1.9 kontaktinformācija (5.pielikums)

Sertifikācijas maksa 59.76 EUR, tā jāpārskaita Latvijas Ārstu biedrībai. Pārskaitījumu par sertifikāciju lūdzam veikt iepriekš internetbankā, uz dokumentu pieņemšanu līdzi ņemot maksājumu uzdevumu.

 

RESERTIFIKĀCIJA SPECIALITĀTĒ

Dokumenti iesniedzami Sertifikācijas komisijai trīs mēnešus pirms sertifikācijas.

Resertifikācijai specialitātē nepieciešami 100 TIP (no tiem 60 ir jābūt saistītem ar kolposkopiju): 

1.1  iesniegumu Sertifikācijas komisijas priekšsēdim (1.pielikums);

1.2  augstākās medicīniskās izglītības apliecinošu diploma kopiju;

1.3  CV (3.pielikums)

1.4  darba atskaiti par pēdējiem pieciem pamatspecialitātē nostrādātiem gadiem (2.pielikums)

1.5  dokumentu oriģinālus par papildus kvalifikāciju uzrādot un tos vai to kopijas iesniedzot ( arī pašreiz darbojošās sertifikāta kopiju)

1.6  dokumentu oriģinālus uzrādot un tos vai to kopijas iesniedzot atbilstoši resertifikācijas programmai (4.pielikums)

1.7  ja nepieciešams, izziņu par valsts valodas prasmi atbilstoši likumam „Par valsts valodu”;

1.8 Resertifikācijas lapa (Resertifikācijas lapa)

1.9 kontaktinformācija (5.pielikums) Resertifikācijas maksa 48.38 EUR, kas jāpārskaita Latvijas Ārstu biedrībai.

Pārskaitījumu par sertifikāciju lūdzam veikt iepriekš internetbankā, uz dokumentu pieņemšanu līdzi ņemot maksājumu uzdevumu.

NB! Resertifikācijas lapā ir jābūt tik zīmogiem un parakstiem no ārstniecības iestādes vadītājiem, cik darba vietas ir norādītas punktā 11.

 

Iesniedzamie dokumenti sertifikācijai specialitātē

Sertifikācijas dokumenti netiks pieņemti, ja katra kopija tiks ievietota atsevišķā plēves kabatiņā! Dokumentus iesniegt sasietus ātršuvēja mapē BEZ plēves kabatiņām! Lūdzam, lai mape, kurā ir sasieti dokumenti būtu pēc iespējas plānāka!!!

 

Sertifikācijas vai resertifikācijas lapu, maksājuma uzdevumu un kontaktinformāciju NEiesiet kopā ar pārējiem dokumentiem, tie ir jāiesniedz atsevišķi.

 

 

Sertifikcijas un resertifikcijas norises krtba kolposkopijas metodē (skatīt PDF failu zemāk)  

Iesniedzamie dokumenti (iesniedzami vismaz 3 mēnešus pirms paredzamā sertifikācijas eksāmena laika):
visi dokumenti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 943 aktuālās redakcijas 27. punktam (iesniedzot dokumentu kopijas, uzrādīt dokumentu oriģinālus; ja dokumenti nav valsts valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu);
a. iesniegumu sertifikācijas komisijas priekšsēdētājam vai Sertifikācijas padomes priekšsēdētājam;
b. sertifikācijas lapu (2.pielikums), kurā aizpildīta I un II daļa;
c. profesionālās darbības pārskatu kolposkopijasmetodē, kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte apmācības periodā atbilstoši Latvijas Kolposkopijas biedrībasprasībām (kas izstrādātas pēc Eiropas Kolposkopijas federācijas rekomendācijām)un kuru apstiprinājusi ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi sertificējamā ārstniecības persona;
d. izglītības dokumenta kopiju par iegūto medicīnisko izglītību; 
e. izglītības dokumenta kopiju par iegūto pamatspecialitāti (ginekologs un dzemdību speciālists, onkoloģijas ginekologs);
f. dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likuma prasības);
g. izglītības dokumenta kopiju par tālākizglītības programmas apguvi kolposkopijas metodē, kas apstiprināta atbilstoši Latvijas Kolposkopijas biedrības prasībām (kas izstrādātas pēc Eiropas Kolposkopijas federācijas rekomendācijām);
h. maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par sertifikācijas procesa apmaksu normatīvajos aktos par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajā apmērā [vismaz 3 mēnešus iepriekš].
 
Kritēriji, lai pielaistu pie sertifikācijas eksāmena:
i. Iesniegti visi prasītie dokumenti un tie atbilst prasībām;
ii. Profesionālās darbības pārskats atbilst šādiem kritērijiem:

Pēdējo trīs gadu laikā ir veiktas šādas manipulācijas:

a. Praktiskā apmācība kolposkopijas references centrā pie sertificēta, apmācīt tiesīga kolposkopijas speciālista, kas gadā veic ne mazāk kā 100 zema un 100 augsta riska izmaiņu* kolposkopiskos izmeklējumus. Praktiskās apmācības laikā ir apskatīti vismaz 60 kolposkopijas gadījumi (30 tiešā un 30 netiešā uzraudzībā**), kas tiek atzīmēti atskaitē. Šo dokumentu ar zīmogu un parakstu apliecina speciālists, kura uzraudzībā ir strādāts;
iii. Izglītības dokuments atbilst šādiem kritērijiem;
           a. kolposkopijas metodes aprakstam atbilstošsteorētiskās apmācības kurss, kas apstiprināts Eiropas Kolposkopijas federācijā (16 stundas)un apgūts sertificētu un apmācīt tiesīgu ārstu vadībā.

 

 

Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība kolposkopijas metodē Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība kolposkopijas metodē